การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด
“Physical therapy management in Benign Paroxysmal Positional Vertigo”

ตั้งใจรักษ์ อบรม BPPV x อ.ธิดาพร
สร้างความพร้อมกับทักษะปฎิบัติ จำกัดจำนวน 12 ท่าน
สำหรับนักกายภาพบำบัดคลินิก อิสระ และโรงพยาบาล
การตรวจประเมินและการรักษา ผู้ป่วยเวียนศีรษะบ้านหมุน
จากโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดสำหรับนักกายภาพบำบัด”
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
การซักประวัติ
การตรวจ oculomotor test
– การตรวจคัดแยก Central Nervous System Lesion
การตรวจตะกอนหินปูนหูชั้นใน
– การรักษาด้วยเทคนิค canalith repositioning
– VDO case study และลำดับการรักษาจริง
📌 ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด
📆 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-17.00น.
วิทยากร: อ.กภ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
(Certificate of Achievement Vestibular Rehabilitation 2019 (APTA, USA))
ประวัติวิทยากร https://shorturl.asia/t3DSK
รายละเอียดการอบรม https://shorturl.asia/Ugw84
กำหนดการการอบรม https://shorturl.asia/zofVv
หนังสือเรียนเชิญ https://shorturl.at/jqyAU
Content:
– Practice: Competency testing for Physical therapy
– Gold standard testing for diagnosing BPPV
– Canalith repositioning procedure (CRP) for PSC, HSC, ASC BPPV
Registration Fee : รับสมัคร 12 คน เฉพาะนักกายภาพบำบัดเท่านั้น
Early Bird : 5,500 บาท (หมดเขต: วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)
Normal Price : 6,000 บาท

ลิงก์สำหรับลงทะเบียน: https://forms.gle/47xviVgXB3KJSZ1c7 

Tangchairak Logo cross line

เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-18.00 น. 

Open Dialy 9.00 AM – 18.00 PM