ทีมงานของเรา

กภ. วรัญธชัย เกรียงไกรกุล (ก.12156)

PT. WARUNTACHAI KRIENGKRAIKUL

ประวัติการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด สาขา การจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาแลกเปลี่ยนต่อต่างประเทศ
Sport & Orthopedic at Penttis Idrottsskador & Sjukgymnastik 

Special Technique and Seminar
FSPA Congress 2019 at Helsinki, Finland – 2019
Certified Neurokinetic Therapy Practitioners Level 1 – 2019
Certified Neurokinetic Therapy Practitioners Level 2 – 2020
Certified Neurokinetic Therapy Practitioners Level 3 – 2021

ประวัติการอบรม (ภายในประเทศ)
Weight Training and Injury Prevention by Rangsit University – June 2019
The Anchor and Sling Gen.II by Physio Trust – Nov 2019
Functional Training in Swimming Athlete by SCG Badminton Academy – Feb 2020
Neuromuscular Integration by JR Physio Academy – Nov 2020
Vestibular Rehabilitation by Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) at Yala Hospital – July 2021
Brian Mulligan’s Concepts Mobilization with Movement Part A by Faculty of Physical Therapy Huachiew Chalermprakiet U. – Dec 2021
The Current Approach of Physiotherapy Intervention for Pain & Tissue Healing 2022/ And The Most Common Injury in Runners
by Physical Therapy of Sports Authority of Thailand (PT SAT) – 27 -30 June 2022
Breathing & Postural Correction for Upper & Lower Crossed Syndrome by Mahidol University, Faculty of Medicine Siriraj H. – 21-22 July 2022
Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation by Mahidol University, Faculty of Physical Therapy – 16 & 23 July 2022
Proprioceptive control for management of low back pain by Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University – 4 April 2024

กภ. ชัญญานุช ตั้งมโนสัมฤทธิ์ (ก.10831)

PT. chanyanuch tangmanosamrit

ประวัติการศึกษา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด สาขา การจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาแลกเปลี่ยนต่อต่างประเทศ
Sport & Orthopedic at Penttis Idrottsskador & Sjukgymnastik 

Special Technique and Seminar
FSPA Congress 2019 at Helsinki, Finland – 2019
Certified Neurokinetic Therapy Practitioners Level 1 – 2019
Certified Neurokinetic Therapy Practitioners Level 2 – 2020
Certified Neurokinetic Therapy Practitioners Level 3 – 2021

ประวัติการอบรม (ภายในประเทศ)
Basic Life Support and Taping Technique by Sports Authority of Thailand – Aug 2017
C-Disc Intregrated Approach by Kanya Academy – Mar 2018
Weight Training and Injury Prevention by Rangsit University – June 2019
The Anchor and Sling Gen.II by Physio Trust – Nov 2019
Functional Training in Swimming Atlhete by SCG Badminton Academy – Feb 2020
Neuromuscular Integration by JR Physio Academy – 7-8 Nov 2020
Basic Physical Therapy in Sport by Physical Therapy of Sport Authority of Thailand (PT SAT) – 21-25 Dec 2020
Vestibular Rehabilitation by Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) at Yala Hospital – July 2021
Physical Therapy Management Guideline in ACL Deficiency สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และ ชมรมกายภาพบำบัดทางการกีฬา – August 2021
Physical Therapy in Breast Engorgement and Blocked Milk Ducts by Mae Fah Luang University & Korat Physical Therapy Clinic – Nov 2021
Brian Mulligan’s Concepts Mobilization with Movement Part A by Faculty of Physical Therapy Huachiew Chalermprakiet U. – Dec 2021
Breathing & Postural Correction for Upper & Lower Crossed Syndrome by Mahidol University, Faculty of Medicine Siriraj H. – 21-22 July 2022
Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation by Mahidol University, Faculty of Physical Therapy – 16 & 23 July 2022
Proprioceptive control for management of low back pain by Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University – 4 April 2024

Tangchairak Logo cross line

เปิดให้บริการรักษาทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น. 
Open daily 9.00AM – 18.00PM