You are currently viewing ภาพบรรยากาศงานอบรมเชิงปฏิบัติการ (28.08.22)

ภาพบรรยากาศงานอบรมเชิงปฏิบัติการ (28.08.22)

📸 ภาพถ่ายบรรยากาศ (วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565)
งานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อเรื่อง การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยตะกอนหินปูนที่หูชั้นในหลุด
🐚🛏💛
ทางทีมงาน ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน จะสามารถนำหัวข้อนี้ไปประยุกต์กับผู้ป่วยที่มีปัญหาตะกอนหินปูนที่หูชั้นในหลุด (BPPV) ได้เป็นอย่างดี
ตั้งใจรักษ์ คลินิกกายภาพบำบัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของ Vestibular System
ขอขอบพระคุณ อ.กภ.ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ (Tidaporn Tairattanasuwan) ที่ไว้วางใจและมอบโอกาสให้คลินิกได้เป็นผู้จัดงานและดำเนินการอบรมด้วยค่า
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่า
💖

Leave a Reply