4 สมรรถภาพทางกายที่สำคัญ

"A sound mind in a sound body."- the pre-Socratic Greek philosopher Thales (Miletus, 624 – 546 BC) (จิตใจที่สดใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง)เป็นคำกล่าวของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณท่านหนึ่ง ที่เชื่อว่าการที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมมีจิตใจที่สดใสและเบิกบาน เป็นความสุขที่เริ่มจากตัวเรา ร่างกายของเรา สุขภาพใจของเรานั่นเอง.โดยในที่นี่จะขอกล่าวถึงสุขภาพกายที่แข็งแรง ประกอบไปด้วยสมรรถภาพร่างกายที่สำคัญเบื้องต้น 4 อย่างที่สำคัญ ได้แก่.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) ระบบการทำงานของหัวใจและปอด (Cardiopulmonary…

End of content

No more pages to load